Literature

1) Alexander the Great (short story):
       The old man thought for a while, holding his beard, then at last, smiled gently:
       - "You made such a long journey in vain We have them enough ourselves! If you had brought something we didn't have! Or all the just people like you have acquired are those spears and swords?!
       Alexander grew angry. He respected the man's white beard but the light-minded man was overstepping his boundaries! It seemed that the man did not know that power is not in justice, but justice is in power. Alexander's sword is sharper than the sharpest tongues! Should he prove it?! Looking around, he hardly restrained his anger, but the old man didn't hold his tongue:
       - Is it fair to come by brandishing sword above on an unarmed nation, who has been living peacefully, General?!
       Now Alexander freed both his anger and tongue unintentionally:
       - Executioner? Cut his tongue first, then his head! continue...

2) Autobiography of Otauli:
       Otauli started writing a weighty work "Mystery of mysteries (Turkistan epos)" consisting of three parts and five hundred pages in 1989 at his forty years of age and finished it at last in 1993 at his forty four years of age (it should be told to have a clear understanding that starting at Chulpan's age and finished at Qodiri's age). Usually every writer has his or her main work. In his main work finished at Otauli's forty four years of age, it is described the courses of life of three brave brothers to the independence of Uzbekistan, more precisely, to the law on state language - ordinary farmer Sobir the melonman, trader master Qodir the dexterous and intelligent (linguist scientist) Kenja Botir (Botir Zokirov). One part ("The story of Qodir the dexterous") of the work consisting of 150 pages was published in 12-issue of the journal "Eastern star" in 1994 and in 1995 it was awarded by Alp Jamol prize established by the Writers Union and the "Alp Jamol" corporation. Another part ("The story of Sobir the melonman") containing 100 pages was published in 3-4-issues of the journal "Youth" in 1995. Some passages of the main part (250-page volume "The story of Kenja Botir") have been published in many leading newspapers and journals such as "Voice of Uzbekistan", "Life in village", "Communication", "Tashkent night", "Young force", "Morning star", etc. The manuscript has been remaining for thirteen years in the Gafur Gulam publishing house without any movement. During these thirteen years, there have come to and left four-five directors of the publishing house. Almost all works, which have won the Alp Jamol prize, have been published as a book. Much water has flowed under the bridges and many trees have been cut. The humanity is intending to fly to the planets other than the Moon. So many books are being published in multivolume at many publishing houses. But the book "Mystery of mysteries (Turkistan doston)" still has not been able to fit this large world Is this what the saying goes "It is a large world to a generous person"?!. continue

3) Mystery of mysteries (novel):
       It is said "Three dimensional world". Indeed, whichever corner of the world you look at, you will see a peculiar triple: the three dimensions of a body (length, width and height), the three tenses of time (past, present and future), consequently, the three main parts of human mind (memory, comprehension and imagination), the connection of these shapes and forms to full-fledged human families, their three generations (father, son and grandson) Without such connection, both human family and mind are broken, sick, imperfect
       The fact that the strongest shape is a triangle has been well known to humankind since very ancient times. Therefore, say, all sides of old Egiptian pyramids are triangular, the Toshkent TV-tower stands firmly on three legs
       According to the great Eastern philosophy, the world is based on the four elements (air, water, soil and fire). Speaking of a Man, the fire is in his heart, but most of his body consists of water and it is alive with the air, most importantly - it is not made of the flowing water or the blowing air, but the eternal soil. A degree of a man's relevance to the eternity depends on his heart fire. continue
Mathematics

1) Change the asterisks with digits:            
**** 1 = ***

2) On one side of scales there are 5 identical apples and 3 identical pears, on the other side 4 same apples and 4 same pears. The sides of the scale are in balance. Which fruit is lighter: apple or pear?

3) Can you divied three identical apples among 4 children making the least number of cuttings?

4) Two men, starting at the same point, walk in opposite directions for 4 meters, turn left and walk another 3 meters. What is the distance between them?

5) Find what number must follow in:             
1  2  3  5  8  13  ?         continue

Analytics
Properties of numbers:
1: 1) Ollohning sifati. 2) Quyoshning asosiy tarkibini tashkil etuvchi vodorod elementi atomi bitta elektrondan iborat; 3) Yer sayyorasining bitta yo'ldoshi (Oy) bor...
2: 1) Jonli va jonsiz tabiat juft-juft qilib yaratilgan (ayol va erkak; yaxshilik va yomonlik; yorug'lik va zulmat; va hokazo). 2) atomning birinchi pog'onasida 2tagacha elektron bo'lishi. 3) eng kichik tub son. 4) kompyuter ikkilik sanoq sistemasida (0 va 1) ishlatilishi. 5) odam tanasida 2 xil asab tizimi bor (asosiy va periferal); 6) ximiyaviy elementlar atomi 2 qismdan iborat ("+" zaryadlangan yadro va "-" zaryadlangan elektronlar; 7) havoning 99 foizini 2ta asosiy gaz azot (78.08%) va kislorod (20.95%) tashkil etadi; 8) Islom dinida 2 muqaddas kitob (Qur'on va Hadis) bor; 9) Siyosatda 2 xil qarash (liberal va kontservativ); 10) ezgulik va yovuzlik tushunchalari (Zardusht dinida - ahuramazda va ahriman; Tao dinida yin va yang); 11) yorug'lik va qorong'ulik; 12) 2 xil energiya bor (potentsial, kinetik); 13) 2 xil tok bor (doimiy, o'zgaruvchan); 14) atom yadrosi 2 xil jismdan tashkil topgan (proton, neytron); 15) 2 xil xotira bor (qisqa, doimiy); 16) o'simliklarning 2 xil ildizi bo'ladi (o'q va popuk); 17) tanganing 2 tomoni; 18) suv 2 xil bo'lishi (sho'r va chuchuk); 19) Yer sharining 2 qutbi; 20) 2 xil so'zlashuv tili bor (aglyutinativ, flektiv); 21) tabiatda jismlar 2 xil bo'ladi (organik va noorganik); 22) Quyoshning vodoroddan keyingi asosiy elementi geliy atomi 2ta elektrondan iborat; 23) Mamlakatning 2 asosiy partiyasi (Amerikada respublikachi va demokratlar; Angliyada liberallar va konservativlar, va hokazo)...                                      

Formation of words:
1. Quyosh - quy yosh; 2. ko'ngil - ko'n (rizi bo'l) gil (liy); 3. ko'rmana - ko'r mana; 4. yalmig'iz - yalmaydigan ig'iz; 5. saryog' - sar (sariq) yog'; 6. girdib - gird (aylana) ib (suv); 7. shaytin - shay (tayyor) tin (tinishga); 8. kuyov - kuy (oaoa bo'l) yov (g'anim); 9. o'zbak - o'z (ishib kat) bak (buyuk); 10. Himilay - humi (qush) liy; 11. pistirma - pis (pus, jim bo'l) tirma (turma); 12. insinparvar - insin parvar (parvarish); 13. chirbiq - chir (to'rt) biq (big'); 14. cho'mich - cho'm (bitmiq) ich (ichmiq)...                                                      

World history of XX century:
1899-1902 Anglo-Bor (Janubiy Afrika) Urushi
1901 Avstralia koloniyalari mustaqil Avstralia Hamdo'stligini tuzish uchun federatsiya tashkil qiladi; Qirolicha Viktoriya vafot etadi
1901-05 Frantsiyada Cherkov bilan Hukumatni ajralishi
1902 Germaniya, Avstriya va Italiya o'rtasida uch tomonlama ittifoqning keyingi 6 yil uchun yangilanishi
1903 Panama mustaqil bo'lishi
1903-1921 Rossiyada pogrom (qatag'on)
1904 Frantsiya G'arbiy Afrika Federatsiyasi uchun konstitutsiyani e'lon qilishi; Anglo-Frantsuz ishonchnoma imzolanishi
1904-5 Manjuriya uchun Rus-Yapon urushi va Rossiyani mag'lubiyati
1905 Birinchi Morokko inqirozi; Norvegiya-Shvetsiya ittifoqi tugatilishi; Teodor Ruzvelt AQSh prezidenti bo'lishi
1905-6 Rossiyada inqilob
1907 Yangi Zelandiya Britaniya imperiyasida yangi mustamlaka
1908 Avstriya Bosniya va Gertzegovinani bosib olishi
1910 Portugal revolyutsiyasi; Yaponiya Koreyani bosib olishi
1911 Ikkinchi Morokko inqirozi; Uinston Cherchil Suv qo'shini birinchi Lordi etib tayinlandi
1911-12 Turk va Italyanlar o'rtasida Tripolitan urushi                                               

Verbs in Uzbek language:
1. adash; 2. ayt; 3. alda; 4. art; 5. axtar; 6. avayla; 7. ag'dar; 8. achit; 9. achomla; 10. asqot; 11. ajra; 12. ata; 13. aylan; 14. ayir; 15. aya; 16. azobla; 17. allala; 18. alda; 19. anqay; 20. andavala; 21. ardoqla; 22. amalla; 23. ari; 24. arch; 25. asra; 26. aosuslan; 27. achi; 28. achin; 29. ag'na; 30. baqir; 31. beja; 32. ber... 

About the doston "Mystery of mysteries" of Otauli:
     Otaulining "Tilsim (Turkiston dostoni)" asarida uch aka-ukaning (uch oga-ini botirlar)ning hayoti juda yorqin tasvirlanadi. Muallif to'ng'ich botir Sobir qovunchi og'ir-bosiq, uncha-munchaga jahli chiqavermaydigan, sabrli, mehnatkash dehqon qilib, o'rtancha botir Qodir uchar quv, sho'x, tadbirkor, epchil, tegirmonga tushsa butun chiqadigan, kerak bo'lsa odamlarni aldab-avrab o'zini haqqini ajratib oladigan, ayyor, boylik-mansabga o'ch qilib va kenja botir Botir olimni esa o'qimishli-ziyoli, oq-qorani tanigan, mulohazali, masalaga ilmiy yondoshuvchi, tarix-madaniyatni yaxshi biluvchi, halol, insofli, mehnatkash qilib ko'rsatadi. Agar asarning muqaddimasida keltirilgan turli xil uchliklarni hisobga olsak, mening fikrimcha bir qancha o'xshatishlar qilsa bo'ladi.
     Masalan, tarixdan ma'lum, butun jahonni suv bosganida Nuh payg'ambar va uch o'g'li Xom, Som va Yofas va turli xil jonivorlar kemada jon saqlab qoladi. Hozirda yashayotgan barcha odamlar shu uch aka-ukadan ko'payishgan bo'lib, ularning xarakterlari "Tilsim" dostonidagi uch aka-ukaning xarakterlariga o'xshaydi. Shunda xoynahoy kema yerga qo'nim topganida, to'ng'ich aka eng katta hayvon - filni minib janub, hozirgi Hindiston tarafga, o'rtancha o'g'il keyingi katta hayvon - tuyaga minib g'arbga, hozirgi Arabiston tomonga va kenja o'g'il otga minib, shimolga, hozirgi O'rta Osiyoga qarab ravona bo'lishadi. Tarixdan ma'lumki Xomning to'ng'ich o'g'li Hind bo'lgan va undan barcha hindlar tarqagan, Somning to'ng'ich o'g'li Arab va yana bir o'g'li Yahudiy bo'lgan va ulardan barcha arab va yahudiy xalqlar tarqalgan va nihoyat Yofasning to'ng'ich o'g'li Turk va boshqa o'g'li Rus bo'lgan va ulardan turkiy va slavyan xalqlari tarqalgan. Nuh payg'ambarning kenja o'g'li Yofas minib chiqqan ot tez harakatlanishi tufayli Yofas avlodlari butun Yevroosiyo va Amerika qit'alariga tez tarqalishgan. Xom, Som va Yofas avlodlarining xarakterlari ham Sobir, Qodir va Botir xarakterlariga muvofiq keladi. Masalan, Xom avlodi hindlar sabr-bardoshli, mehnatkash, o'zidan ko'payishib, bir vatanda qo'nim topib, o'z an'analariga sodiq qolib kelishmoqda. Som avlodlari arablar va yahudiylar juda uddaburro, ishni ko'zini biladigan, tadbirkor, sho'x, kezi kelganda aka yoki uka avlodini o'z izmiga soladigan, kezi kelganda janjal chiqaradib, o'yindan o't chiqarishi mumkin. Yofas avlodlari turklar va slavyanlar ziyoli, aka avlodlarini kuzatib o'ziga to'g'ri xulosa chiqaradigan, kezi kelganda aka avlodlarini murosaga keltiradigan, ilmga berilgan bo'ladi.                                  
 
 
Sahifa yaratilish sanasi - 2006 yil yanvar. Oxirgi yangilanish sanasi - 2010 yil avgust
All rights reserved. Barcha huquqlar himoyalangan. 2006-2010
O'zbek English
Webmaster:
faruh_a@yahoo.com
farruhota@gmail.com
 
 
 
 
 
home
family
foto
wallpapers
guestbook
 
 
 
 
 
literature
mathematics
analytics
useful sites
various